Các cược phụ trong Baccarat (tiếp theo)

  • Ba quân 6 – Three-Card Six

Được tìm thấy trong trò chơi tương tự ở Pala Casino. Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 100:1 nếu cả người chơi và nhà cái có 3 quân 6. Nó được thanh toán với tỷ lệ 8:1 nếu chỉ có một bên có. Ngược lại, kèo này sẽ thua. Kèo này có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 13,37%.

Baccarat: Trò chơi casino với tỷ lệ lợi nhuận nhà cái thấp (Phần 7)
  • Super 6

Được tìm thấy ở các casino ở Anh và một vài casino có người chia bài trực tiếp (trực tuyến). Kèo này được thanh toán với tỷ lệ 12:1 cho một nhà cái chiến thắng với tổng là 6. Nó có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái KHỔNG LỒ, 29.98%. Đây là một kèo mà bạn có thể muốn tránh.

  • Màu sắc trong đa số – Color in Majority

Có sẵn ở một vài casino có người chia bài trực tiếp trực tuyến. Kèo này được thanh toán khi một màu là đa số. Tỷ lệ thanh toán là 1,5:1 cho các quân đỏ, 1,53:1 cho blackjack và 2,87:1 cho cả hai.

  • Tất cả đều là đỏ/ đen

Cược này cũng xuất hiện ở các casino người chia bài trực tiếp. Đây là kèo tương tự như trên, ngoại trừ việc bạn muốn tất cả các quân bài là đỏ – tỷ lệ thanh toán 2:1 – hoặc tất cả là đen – tỷ lệ thanh toán 24:1.

  • Hai quân bài đầu tiên của nhà cái/ người chơi đồng chất

Cược này xuất hiện ở các casino người chia bài trực tiếp. Kèo này sẽ được thanh toán nếu hai quân bài đầu tiên của người chơi hoặc nhà cái cùng chất và được thanh toán với tỷ lệ 2,87:1 (người chơi), hoặc 2,86:1 (nhà cái). Tỷ lệ lợi nhuận nhà cái là 3,95 cho nhà cái và 4,3 % cho người chơi.